Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor ART STORIES DESIGN. SRL Pentru noi, având în vedere relația specială cu Dvs., este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceeași măsură Confidentialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importanta pentru noi.

CINE SUNTEM?
ART STORIES DESIGN. SRL este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Botoșani, Aleea Constantin Gane, nr.12, înregistrată la ONRC sub nr J7/282/2019 , având CUI 40755807.

CE DATE PRELUCRAM?
În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a Clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

CE DATE NU STOCĂM NICIODATĂ?
Datele cardului de plata al Clientului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către ART STORIES DESIGN. SRL, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul va fi informat, anterior introducerii datelor.

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?
Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul. Situațiile în care ART STORIES DESIGN. SRL va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt urmatoarele:
1. Plasarea și prelucrarea comenzii
Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal crearea unui canal de comunicare între vânzător și cumpărător. Astfel puteți avea acces la informații ce țin de comenzile plasate și produsele achizitionate, precum și de produsele oferite gratuit. Unele din aceste date (ex. adresa e-mail, număr telefon) sunt necesare atât pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional.

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?
Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:
· Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
· Servicii newsletter – adresă de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
· Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
· Servicii de curierat/posta – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
· Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
· Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
· Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
· Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresa,
· Servicii juridice – nume, prenume, adresa;

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?
Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?
În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:
· dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea ART STORIES DESIGN. SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., ART STORIES DESIGN. SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
· dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către ART STORIES DESIGN. SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; ART STORIES DESIGN. SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
· dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea ART STORIES DESIGN. SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar ART STORIES DESIGN. SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) va retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) va opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine ART STORIES DESIGN. SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române ART STORIES DESIGN. SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
· dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea ART STORIES DESIGN. SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite ART STORIES DESIGN. SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii ART STORIES DESIGN. SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale ART STORIES DESIGN. SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
· dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către ART STORIES DESIGN. SRL într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la ART STORIES DESIGN. SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
· dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
· dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
· dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
· dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de ART STORIES DESIGN. SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
· dreptul de a dezactiva Cookies – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser-ului.

CUM AVETI ACCES LA DATELE DVS.?
Pentru orice întrebării sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa de e-amil: office@art-stories.ro
ART STORIES DESIGN. SRL vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.
Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de ART STORIES DESIGN. SRL . gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv ART STORIES DESIGN. SRL poate:
· (i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
· (ii) fie să refuze să dea curs cererii.
Precizăm faptul ca prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de ART STORIES DESIGN. SRL conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!